Norskprøve

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket. Nivåene er fra A1 (nybegynner) A2, B1, B2, C1, C2 (morsmålsbruker). Du kan lese mer om nivåene her.

Avsluttende prøve i norsk (og prøve i samfunnskunnskap) er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013.

Permanent oppholdstillatelse

Alle søkere med rett og plikt, eller plikt, ut fra introduksjonsloven, må ha gjennomført 300 eller 600 timer norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse.

Fra 2017 er det i tillegg følgende krav for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013:

Statsborgerskap

Fra 2017 er det også nye krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om statsborgerskap. Hovedregelen er at alle (18-67) må dokumentere

  • obligatorisk opplæring,
  • norsk muntlig på minst nivå A2

og

  • statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk.

 

Fritak/unntak

Det er mulig å søke om fritak fra plikten til opplæring og/eller prøver. Dette gjelder både ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Tidligere fritak er fortsatt gyldige. Les mer om reglene på Kompetanse Norge.

Gratis prøve, eller betale for prøve?

Personer med rett, eller rett og plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan ta norskprøven EN gang gratis. 

Oppmelding

Elever i Oslo VO med rett til gratis prøve, blir oppmeldt via VO-sentrene.
Andre med rett til gratis prøve må kontakte nærmeste voksenopplæringssenter.

De som betaler for prøven, «privatister», melder seg opp og betaler for prøven her.

Norskprøve 2 og 3

Frem til 2014 het prøvene i norsk Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Norskprøve 2 er på nivå A2. Norskprøve 3 er på nivå B1.

De «gamle» prøvene er fortsatt gyldige, og kan brukes som dokumentasjon på samme måte som dagens avsluttende prøve i norsk ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.