Hovedseksjon

Norskprøver

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er under oppdatering, og at den ikke er oppdatert mht integreringsloven.

Avsluttende prøve i norsk måler norskkunnskaper skriftlig og muntlig ut fra beskrivelsene i det felles europeiske rammeverket. Nivåene i rammeverket er fra A1 (nybegynner) A2, B1, B2, C1 til C2 (morsmålsbruker). Du kan lese mer om nivåene her. Avsluttende prøve i norsk måler nivåene fra A1 til og med B2. 

Avsluttende prøve i norsk (og prøve i samfunnskunnskap) er obligatorisk for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013.

Permanent oppholdstillatelse

Alle søkere med rett og plikt, eller plikt, ut fra introduksjonsloven, må ha gjennomført 300  timer (personer med bare plikt) eller 600 timer (rett og plikt) norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse.

Fra 2017 er det i tillegg følgende krav for personer med rett og plikt iht. introduksjonsloven med første oppholdstillatelse fra og med 1.9.2013:

Statsborgerskap

Fra 2017 er det også nye krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om statsborgerskap. Hovedregelen er at alle (18-67) må dokumentere

- obligatorisk opplæring 

- norsk muntlig på minst nivå A2
og
- statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk.

Krav om B1 muntlig  fra og med 1. oktober 2022
Det har vært varslet at kravet til norsk for statsborgerskap blir hevet til  B1 muntlig. Tidspunktet for dette er nå fastsatt, og kravet om B1 gjelder fra 1. oktober 2022. 
Mer informasjon om kravet til B1 muntlig:
Se lov om endring av statborgerloven.

Se også UDI.no for mer info om kravet til B1 muntlig for statsborgerskap og om regler for fritak.

 

Fritak/unntak

Det er mulig å søke om fritak fra plikten til opplæring og/eller prøver. Dette gjelder både ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Tidligere fritak er fortsatt gyldige. Les mer om reglene på Kompetanse Norge. (Ligger nå under HK-direktoratet).
Hovedregelen er at kommunen/voksenopplæringen behandler søknader om fritak ved søknad om permanent opphold, men UDI behandler slike søknader ved søknad om statsborgerskap. 

Gratis prøve, eller betale for prøve?

Personer med rett, eller rett og plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan ta norskprøven EN gang gratis. 

Oppmelding

Elever i Oslo VO med rett til gratis prøve, blir oppmeldt via VO-sentrene.
Andre med rett til gratis prøve må kontakte nærmeste voksenopplæringssenter.

De som betaler for prøven, «privatister», melder seg opp og betaler for prøven her.

Norskprøve 2 og 3

Frem til 2014 het prøvene i norsk Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Norskprøve 2 er på nivå A2. Norskprøve 3 er på nivå B1.

Reultater fra de «gamle» prøvene er fortsatt gyldige, og kan brukes som dokumentasjon på samme måte som "avsluttende prøve i norsk" ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.