Søke fritak fra plikten til å ta timer i norsk og samfunnskunnskap

Vi gjør oppmerksom på at det er nye regler for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap fra 2017. Reglene for fritak som vi beskriver i denne artikkelen, er ikke tilpasset de nye reglene. Mer informasjonen om nye regler vil bli lagt ut senere.

 

Innvandrere som har rett og plikt, eller plikt, til 300/600 timer opplæring i norsk og i samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven, må dokumentere at de har gjennomført opplæringen hvis de vil søke permanent oppholdstillatelse. Som et alternativ til å gjennomføre opplæring, kan de ut fra bestemte regler få fritak fra denne plikten.

Fra 1.1.2016 er det to sett regler som gjelder for fritak fra plikten til opplæring:
"Gamle regler" gjelder søkere som har fått første oppholdstillatelse FØR 1.1.2016.
"Nye regler" gjelder for søkere som har fått første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016.

"Gamle" regler, for personer med første oppholdstillatelse før 1.1.2016
For søkere med første oppholdstillatelse før 1.1.2016 gjelder fortsatt regelen om at fritak for plikt  f.eks på grunnlag av norskprøve på nivå A2 eller B1 også gir fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap.
Søknadsskjema finner du i boksen til høyre.

"Nye" regler, for personer med første oppholdstillatelse fra 1.1.2016
De nye reglene gjelder BARE personer som får første oppholdstillatelse fra 1.1.2016.
Ut fra de nye reglene vil innvandrere som søker om fritak, ikke lenger få automatisk fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap når de får fritak fra plikt til opplæring i norsk. De må søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap.
For å kunne få fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap, må søkeren dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet. Hvis søkeren har tilstrekkelige kunnskaper i norsk, men ikke i samfunnskunnskap, vil hun/han fortsatt ha plikt til å gjennomføre 50 timer samfunnskunnskap før plikten til opplæring er innfridd.
Hvis søkeren ikke har fritak fra både norsk og fra samfunnskunnskap, eller ikke har gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil søkeren få avslag på søknad om permanent oppholdstillatelse og/eller norsk statsborgerskap.
Søknadsskjema finner du i boksen til høyre.

Fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Søknadsgrunnlaget må dokumenteres med legeattest.
I merknader til introduksjonsloven § 4 står dette:
Personer som kan være aktuelle for fritak etter denne hjemmelen, er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør.

Har du spørsmål om det å søke fritak i Oslo, ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.