50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk du forstår

 Personer som omfattes av Introduksjonsloven  skal tilbys et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Tilbudet skal gis så tidlig som mulig, gjerne før eller samtidig som deltakeren tar norskopplæring.

Kurset har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Informasjonssøking skal tas opp i alle emnene.

Permanent oppholdstillatelse
De som omfattes av loven og har rett og plikt, eller plikt, til denne opplæringen, må blant annet gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og 250 t (plikt) eller 550 timer (rett og plikt) norsk før de kan søke permanent oppholdstillatelse

Gratis eller betale?
De som har rett og plikt eller rett, får timene gratis hvis de gjennomfører de 600 timene i norsk og samfunnskunnskap i løpet av 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. De må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.

De som har plikt, men ikke rett til opplæringen, må betale opplæringen selv, men har ingen tidsfrister. De må kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler,  for eksempel hos Oslo Voksenopplæring.

På siden Lover og regler på denne nettsiden finner du artikler om

  • permanent oppholdstillatelse
  • statsborgerskap
  • 250 eller 550 timer i norsk i artikkelen «Gratis norsk eller betale?»

Se også "Fritak fra plikt".

 

KURS OG PRØVER I OSLO VO
Kurset i 50 timer samfunnskunnskap holdes på mange ulike språk. Kursene holdes i skoleferier (sommer, høst og vinter), med 25 timer per uke. I tillegg tilbyr Oslo VO kveldskurs på enkelte språk gjennom hele året.

Personer med rett og plikt, eller rett, til opplæring må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.
Personer med plikt kan kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler, blant annet hos Oslo Voksenopplæring.

Priser i Oslo VO
Fra jan 2020 gjelder følgende priser for 50 timer samfunnskunnskap:

Kr 3800 for kurs på dagtid
Kr 4250 for kurs på kveldstid

Vi gjør oppmerksom på at prisene kan endres på kort varsel.

Prøve i samfunnskunnskap følger prisen for norskprøven. Per januar 2020 er prisen kr 990.

Påmelding
Oversikt over kurs på forskjellige språk, og påmelding til kurs, finner du på felles.oslovo.no/kurstorg. Du må ha registrert deg på Oslo VO Servicesenter før du kan melde deg på kurs på Kurstorget.

Mer info
Har du spørsmål om 50 timer samfunnskunnskap i Oslo, kan du ringe samfunnskunnskapsavdelingen på Oslo VO Servicesenter på tlf. 22 19 70 90, eller sende en e-post til 50t@oslovo.no.