50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk du forstår

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er under justering.
Personer som omfattes av Introduksjonsloven eller integreringsloven skal ta et 50 timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Tilbudet skal gis så tidlig som mulig, gjerne før eller samtidig som deltakeren tar norskopplæring.

Kurset har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Informasjonssøking skal tas opp i alle emnene.

Permanent oppholdstillatelse
De som omfattes av introduksjonsloven og har rett og plikt, eller plikt, til denne opplæringen, må blant annet gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og 250 t (personer med plikt) eller 550 timer (personer med rett og plikt) norsk før de kan søke permanent oppholdstillatelse

Gratis eller betale?
Introduksjons
loven: De som har rett og plikt, får  de 550 timene i norsk og 50 t samfunnskunnskap gratis hvis de gjennomfører dem i løpet av 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. De må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.

De som har plikt, men ikke rett til opplæringen, må betale opplæringen selv, men har ingen tidsfrister. De må kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler,  for eksempel hos Oslo Voksenopplæring.

På siden Lover og regler på denne nettsiden finner du artikler om

  • permanent oppholdstillatelse
  • statsborgerskap
  • 250 eller 550 timer i norsk i artikkelen «Gratis norsk eller betale?»

Se også "Fritak fra plikt".

Les mer om reglene i integreringsloven og utlendingsloven på lovdata.no.

 

KURS OG PRØVER I OSLO VO
Kurset i 50 timer samfunnskunnskap holdes på mange ulike språk. Kursene holdes i skoleferier (sommer, høst og vinter), med 25 timer per uke. I tillegg tilbyr Oslo VO kveldskurs på enkelte språk gjennom hele året.

Personer med rett og plikt, eller rett, til opplæring må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.
Personer med plikt kan kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler, blant annet hos Oslo Voksenopplæring.

Priser i Oslo VO
Kurs
i samfunnskunnskap:
Fra jan 2020 gjelder følgende priser for 50 timer samfunnskunnskap:

Kr 3800 for kurs på dagtid
Kr 4250 for kurs på kveldstid

Vi gjør oppmerksom på at prisene kan endres på kort varsel.

Prøve i samfunnskunnskap følger prisen for norskprøven. Per januar 2020 er prisen kr 990.

Påmelding
Oversikt over kurs på forskjellige språk, og påmelding til kurs, finner du på felles.oslovo.no/kurstorg. Du må ha registrert deg på Oslo VO Servicesenter før du kan melde deg på kurs online på Kurstorget.

Mer info
Har du spørsmål om 50 timer samfunnskunnskap i Oslo, kan du ringe samfunnskunnskapsavdelingen på Oslo VO Servicesenter på tlf. 22 19 70 90, eller sende en e-post til 50t@oslovo.no.