Hovedseksjon

Kurs i samfunnskunnskap på et språk du forstår

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er under justering.

Nye regler for antall timer i det norske samfunnet vil gjelde for enkelte innvandrergrupper fra 2022. Gruppene de nye reglene gjelder for, må ta 75 timer  samfunnskunnskap. Ny læreplan gjelder også fra 2022.
Informasjonen nedenfor, inkludert priser, gjelder derfor ikke for alle innvandrere. Mer detaljer vil bli publisert her snart.

I mellomtiden: Se integreringsloven og forskrift til integreringsloven på www.lovdata.no.


Personer som omfattes av Introduksjonsloven eller integreringsloven skal ta et kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår. Tilbudet skal gis så tidlig som mulig, gjerne før eller samtidig som deltakeren tar norskopplæring.

Kurset-varianten med 50 timer  har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

  • Ny innvandrer i Norge
  • Historie, geografi og levesett
  • Barn og familie
  • Helse
  • Utdanning og kompetanse
  • Arbeidsliv
  • Demokrati og velferdssamfunn

Informasjonssøking skal tas opp i alle emnene.

Permanent oppholdstillatelse
De som omfattes av introduksjonsloven og har rett og plikt, eller plikt, til denne opplæringen, må blant annet gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og 250 t (personer med plikt) eller 550 timer (personer med rett og plikt) norsk før de kan søke permanent oppholdstillatelse

Gratis eller betale?
Introduksjons
loven: De som har rett og plikt, får  de 550 timene i norsk og 50 t samfunnskunnskap gratis hvis de gjennomfører dem i løpet av 3 år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. De må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.

De som har plikt, men ikke rett til opplæringen, må betale opplæringen selv, men har ingen tidsfrister. De må kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler,  for eksempel hos Oslo Voksenopplæring.

På siden Lover og regler på denne nettsiden finner du artikler om

  • permanent oppholdstillatelse
  • statsborgerskap
  • 250 eller 550 timer i norsk i artikkelen «Gratis norsk eller betale?»

Se også "Fritak fra plikt".

Les mer om reglene i integreringsloven/forskriften og utlendingsloven/forskriften på lovdata.no.

 

KURS OG PRØVER I OSLO VO
Kurset i  samfunnskunnskap holdes på mange ulike språk. Kursene på 50 timer holdes i skoleferier (sommer, høst og vinter), med 25 timer per uke. I tillegg tilbyr Oslo VO kveldskurs på enkelte språk gjennom hele året.

Personer med rett og plikt, eller rett, til opplæring må ta samfunnskunnskap gjennom sin egen bostedskommune for å få timene gratis.
Personer med plikt kan kjøpe kurset hos godkjente tilbydere/skoler, blant annet hos Oslo Voksenopplæring.

Priser i Oslo VO
Vi gjør oppmerksom på at prisene kan endres på kort varsel
Kurs
i samfunnskunnskap:
I 2021 var det følgende priser for 50 timer samfunnskunnskap:

Kr 3800 for kurs på dagtid
Kr 4250 for kurs på kveldstid

Prøve i samfunnskunnskap:  i 2021 var prisen kr 990.

Påmelding
Oversikt over kurs på forskjellige språk, og påmelding til kurs, finner du på felles.oslovo.no/kurstorg. Du må ha registrert deg på Oslo VO Servicesenter før du kan melde deg på kurs online på Kurstorget.

Mer info
Har du spørsmål om kurs i samfunnskunnskap i Oslo, kan du ringe samfunnskunnskapsavdelingen på Oslo VO Servicesenter på tlf. 22 19 70 90, eller sende en e-post til 50t@oslovo.no.