Søke fritak fra plikten til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap, introduksjonsloven

Permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Ved søknad om permanent oppholdstillatelse er det krav til timer/kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere  med rett og plikt og med plikt (uten rett) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven.

Kravene er forskjellige for innvandrere 

 • som har rett og plikt  med første oppholdstillatelse før 1.09.2013
 • som har rett og plikt med første oppholdstillatelse fra og med 1.09.2013 til og med 31.12.2020 (noen unntak)
 • som har plikt (uten rett) 

Det er også ulike krav til norsk og samfunnskunnskap for henholdsvis permanent oppholdstillatelse  og for statsborgerskap

Du kan lese mer om alle kravene til permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven og kravene til statsborgerskap i statsborgerloven med forskrifter (lovdata.no). Her har vi prøvet å forklare reglene, men vi gjør oppmerksom på at det er formuleringene i lover og forskrifter som gjelder. 

Innfri plikt, fritak fra plikt

Innvandrere som har rett og plikt, eller plikt, til 300/600 timer opplæring i norsk og i samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven, må dokumentere at de har gjennomført opplæringen (og innfridd eventuell plikt til prøver) hvis de vil søke permanent oppholdstillatelse. 

Plikt til prøver i norsk og i samfunnskunnskap gjelder bare personer med rett og plikt med første oppholdstillatelse fra 1.9.2013. De må også ha bestått norskprøve på nivå A1 eller høyere muntlig, og samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk.

Som et alternativ til å gjennomføre opplæring (og å ta prøver), kan man  ut fra bestemte regler få fritak fra denne plikten. Det er to typer fritak fra plikten til opplæring:

 • På grunn av tilstrekkelige kunnskaper
 • På grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

 

FRITAK FRA PLIKTEN TIL OPPLÆRING PÅ GRUNN AV TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER, INTRODUKSJONSLOVEN

Reglene for fritak fra plikten til opplæring er de samme for søkere med rett og plikt, og med plikt (uten rett).

Fra 1.1.2016 er det to sett regler som gjelder for fritak fra plikten til opplæring.

 • Personer med første oppholdstillatelse før 1.1.2016
  For søkere i denne gruppen gjelder fortsatt regelen om at fritak for plikt på grunn av
  tilstrekkelige kunnskaper i norsk også gir fritak fra plikten til opplæring i  samfunnskunnskap.  (En søknad)
 • Personer med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2020
  Søkere i denne gruppen må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i både norsk og om samfunnet, og søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap. (To søknader).

 Det er også mulig å søke fritak

 • bare fra plikten til norsk hvis du har innfridd plikten til samfunnskunnskap tidligere
 • eller bare fra plikten til samfunnskunnskap hvis du har innfridd plikten til norsk tidligere

DOKUMENTASJON FOR FRITAK FRA PLIKT TIL NORSK:

Gyldig dokumentasjon for fritak fra plikten til norsk på grunn av tilstrekkelige norskkunnskaper, introduksjonsloven.

Eksemplene på listen under gjelder for både
fritak fra norsk og samfunnskunnskap for personer med oppholdstillatelse før 1.1.2016
og
fritak fra norsk (inkludert plikten til å bestå prøve i norsk muntlig på A1-nivå) for personer med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2020.

Alle delprøvene i norskprøvene må være bestått.

 • Avsluttende prøve i norskprøve på minst nivå A2 skriftlig og muntlig
 • Norskprøve 2 (eller Norskprøve 3) skriftlig og muntlig 
 • Test i norsk - høyere nivå, "Bergenstesten" (bestått/450 p eller bedre), skriftlig prøve
 • Gjennomført opplæring i norsk i grunnskole eller videregående opplæring etter læreplanen i norsk, og med standpunktkarakter eller eksamenskarakter
 • Gjennomført studier i norsk på universitets/høyskolenivå i Norge/andre land tilsvarende 30 studiepoeng
 • Fyller inntakskrav for norskkunnskaper for universitet eller høyskole (se videre)

      Eksempler på godkjente norskkunnskaper for inntak til
      høyskole/universitet:

       (Se også Samordnaopptak.no)

 • Test i norsk, høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, minst 450 poeng, eller Bestått
  • Fra 2021 kreves også muntlig test på høyere nivå sammen med skriftlig test.
 • Bestått Trinn 3 på Norsk for utlendinger (Norinto) på universitetene
 • Bestått videregående skole i Norge

DOKUMENTASJON FOR FRITAK FRA PLIKT TIL SAMFUNNSKUNNSKAP:

Gyldig dokumentasjon for fritak fra plikten til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet:

 • Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk

Eller

 • Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, med standpunktkarakter i faget

Eller

 • Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Se mer informasjon i de ulike søknadsskjemaene for fritak på https://felles.oslovo.no.

 

FRITAK FRA PLIKTEN TIL OPPLÆRING PÅ GRUNN AV HELSEMESSIGE ELLER ANDRE TUNGTVEIENDE ÅRSAKER

Grunnen til søknaden må dokumenteres med legeattest. Legeattesten må svare på kravene i loven. I merknader til introduksjonsloven § 4 står blant annet dette:

Regelen her gjelder (…) bare for dem som overhodet ikke kan delta i opplæringen, og som ikke vil kunne gjennomføre den pliktige opplæringen i løpet av tre år (fra søker fikk plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap).

Personer som kan være aktuelle for fritak etter denne hjemmelen (regelen), er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør.

Det er også mulig å søke fritak bare fra plikten til å ta/bestå prøve(r). Dokumentasjon fra lege må begrunne spesielt hvorfor du ikke kan ta prøve(r).

Hvis du vil søke fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, tar du kontakt med Oslo VO Servicesenter. Du bestiller time her. (Samme bestilling som til inntakssamtale for norsk/grunnskole.) 

 

SØKNADSSKJEMA OG DOKUMENTASJON

Bor du i Oslo og har spørsmål om å søke fritak, ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.
Personer som er bosatt i andre kommuner må søke i sin egen bostedskommune (der de har folkeregistert adresse).

Søknadsskjemaene for fritak fra plikt til norsk og fra fritak for plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelig kunnskap ut fra introduksjonsloven finner du i boksen på denne siden.

Søknadsskjema for fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker får du på Oslo VO Servicesenter. (Bestill time, se over)

Det kan ta opptil 4 uker å behandle søknaden, med forbehold om ferieavvikling.

Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra kommunen/voksenopplæringen. Dette vedtaket må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Når du har fått fritak trenger du ikke legge ved dokumentasjon på kunnskapene eller dokumentasjonen, f eks. legeattest, som er grunnlaget for fritaket, når du søker om permanent oppholdstillatelse.

 

PRAKTISK INFO

De som vil søke om fritak for å søke permanent oppholdstillatelse, søker voksenopplæringen i kommunen de bor (har folkeregistrert adresse). 

De som allerede har permanent oppholdstillatelse og trenger et fritak for å søke  statsborgerskap, sender søknad/dokumentasjonen til UDI. Voksenopplæringen skal ikke behandle slike søknader. Reglene for fritak fra plikt ved søknad om statsborgerskap er imidlertid de samme som ved søknad om permanent opphold. Du finner mer informasjon på UDIs sider, start her.

 

LES MER

om lover og regler for opplæringen.

Søknadsskjema for fritak fra plikt til norsk og plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper, introduksjonsloven