Hovedseksjon

Fritak fra plikten til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap, introduksjonsloven og integreringsloven

Foreløbig justert 02122021./05.10.2022

Både introduksjonsloven og integreringsloven med forskrifter har regler for fritak fra plikt til opplæringen i norsk og i samfunnskunnskap.
I denne artikkelen, som er under justering høst 2021, finner du en forenklet beskrivelse av reglene i begge lovene, slik voksenopplæringen tolker dem. Merk at det er teksten i lovene og forskriftene som gjelder.
Ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er det blant annet krav til norsk og samfunnskunnskap. Du finner de nyeste reglene og alle kravene til permanent oppholdstillatelse i utlendingsloven og utlendingsforskriften, og alle kravene til statsborgerskap i statsborgerloven og statsborgerforskriften på lovdata.no. Du finner også nyttig informasjon på UDI.no.
Pr september 2021 er utlendingsloven justert, og omtaler nå bare opplæring ut fra integreringsloven. Slik Voksenopplæringen tolker dette, gjelder fortsatt reglene i introduksjonsloven for dem som er omfattet av den. 

Statsborgerskap: Kravene til norsk og til samfunnskunnskap for henholdsvis permanent oppholdstillatelse og for statsborgerskap er ulike. Disse kravene kan bli justert. Se statsborgerloven/forskriften på lovdata.no.
Fra 1 .oktober 2022 gjelder ny regel for krav til norskunnskaper ved søknad om statsborgerskap:
Krav om B1 muntlig .
Mer informasjon om kravet til B1 muntlig:
Se lov om endring av statborgerloven.

Se også UDI.no for mer info om kravet til B1 muntlig for statsborgerskap og om regler for fritak.INTRODUKSJONSLOVEN

Introduksjonsloven: Permanent oppholdstillatelse 

Permanent oppholdstillatelse: Ved søknad om permanent oppholdstillatelse er det krav til timer og/eller dokumenterte kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere med rett og plikt og med plikt (uten rett) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven.

Kravene er forskjellige for innvandrere

 • som har rett og plikt med første oppholdstillatelse etter introduksjonsloven før 1.09.2013
 • som har rett og plikt med første oppholdstillatelse etter introduksjonsloven fra og med 1.09.2013 til og med 31.12.2020 (noen unntak)
 • som har plikt (uten rett)

Introduksjonsloven: Innfri plikt gjennom opplæring og prøver

Innvandrere som har rett og plikt til 600 timer, eller plikt til 300 timer opplæring i norsk og i samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven, må dokumentere at de har gjennomført opplæringen (og innfridd eventuell plikt til prøver) hvis de vil søke permanent oppholdstillatelse.

Plikt til prøver i norsk og i samfunnskunnskap gjelder bare personer med rett og plikt med første oppholdstillatelse som gjør at personen kom inn under introduksjonsloven fra 1.9.2013. Personer i denne gruppen må pr august 2021 ha bestått norskprøve på nivå A1 eller høyere muntlig, og bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk for å kunne få permanent oppholdstillatelse. Se også Fritak.

Introduksjonsloven: Fritak fra plikten til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper

I stedet for å innfri plikten ved å gjennomføre opplæring (og å ta prøver, se over), kan man ut fra bestemte regler få fritak fra denne plikten.

Det er to typer fritak fra plikten til opplæring:

 • På grunn av tilstrekkelige kunnskaper
 • På grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker (se lenger ut i teksten)

Reglene for fritak fra plikten til opplæring er de samme for søkere med rett og plikt, og med plikt (uten rett).

Fra 1.1.2016 er det to sett regler som gjelder for fritak fra plikten til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper:

 

 • Personer med første oppholdstillatelse som gjør at personen kom inn under introduksjonsloven før 1.1.2016
  For søkere i denne gruppen gjelder fortsatt regelen om at fritak for plikt på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk også gir fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap. (En søknad)
 • Personer med første oppholdstillatelse som gjør at personen kom inn under introduksjonsloven fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2020.
  Søkere i denne gruppen må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i både norsk og om samfunnet, og søke om fritak både for norsk og for samfunnskunnskap. (To søknader).

Det er også mulig å søke fritak

 • bare fra plikten til norsk hvis du har innfridd plikten til samfunnskunnskap tidligere
 • bare fra plikten til samfunnskunnskap hvis du har innfridd plikten til norsk tidligere

Introduksjonsloven: Eksempler på gyldig dokumentasjon for fritak fra plikten til norsk på grunn av tilstrekkelige norskkunnskaper.

Eksemplene på listen under gjelder for både fritak fra norsk og samfunnskunnskap for personer med første oppholdstillatelse før 1.1.2016, og fritak fra norsk for personer med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016 til og med 31.12.2020. Merk at første oppholdstillatelse her betyr første tillatelse som gjør at introduksjonsloven gjelder for personen.

 •  Avsluttende prøve i norskprøve på minst nivå A2 skriftlig og muntlig
   Alle delprøvene må være bestått
 • Norskprøve 2 (eller Norskprøve 3) skriftlig og muntlig
 • Gjennomført opplæring i norsk i grunnskole eller videregående opplæring etter læreplanen i norsk, og med standpunktkarakter eller eksamenskarakter
 • Gjennomført studier i norsk på universitets/høyskolenivå i Norge/andre land tilsvarende 30 studiepoeng
 • Fyller inntakskrav for norskkunnskaper for universitet eller høyskole
  (Se samordnaopptak.no, blant annet her.
  )

Se også informasjonen i søknadsskjemaene for fritak etter introduksjonsloven på https://felles.oslovo.no.

Introduksjonsloven: Eksempler på gyldig dokumentasjon for fritak fra plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet:

 • Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk
 • Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, med standpunktkarakter i faget
 • Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Se mer informasjon i søknadsskjemaene for fritak på https://felles.oslovo.no.

INTEGRERINGSLOVEN

Integreringsloven: Krav til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse

Oslo VO Servicesenter tolker reglene slik at "innfridd plikt" til opplæring og eventuell plikt til å ta prøver i integreringsloven ikke behøver å bety at kravet til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse er innfridd. Grunnene til dette er at målet for norskopplæringen kan være på et lavere nivå enn kravene er ved søknad om permanent oppholdstillatelse, eller at plikten er innfridd fordi tidsfristen for opplæringen har gått ut, - uten at opplæringen er gjennomført. For personer med plikt sier heller ikke gjennomført antall timer noe om norskkunnskapene.

Oslo VO Servicesenter mener derfor at personer som integreringsloven gjelder for, må dokumentere at de innfrir kravene til norsk og samfunnskunnskap i utlendingsloven/forskriften hvis de vil søke om permanent oppholdstillatelse. Disse kravene kan  bli endret. Sjekk reglene på lovdata.no.

Fritak fra plikt til opplæring og eventuelle prøver, integreringsloven

I stedet for å ta opplæring i norsk og i samfunnskunnskap kan man søke om fritak fra plikten hvis man kan dokumentere kunnskaper i norsk og i samfunnskunnskap ut fra kravene i integreringsloven/integreringsforskriften.

De som får fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk og/eller i samfunnskunnskap, har dekket kravene ved søknad om permanent oppholdstillatelse slik reglene er pr august 2021. (Merk at det er mange andre krav også for å få permanent opphold.)

På denne siden finner du søknadsskjemaene for fritak pga. tilstrekkelige kunnskaper i norsk og i samfunnskunnskap ut fra integreringsloven.
Skjemaene gjelder bare for dem som har folkeregistrert adresse i Oslo.
Eksempler på hva som er godkjent dokumentasjon finner du på skjemaene.

Du finner integreringslovenlovdata her. Forskrift til integreringsloven her.

INTRODUKSJONSLOVEN OG INTEGRERINGSLOVEN:

Fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker

Det er også mulig å søke fritak fra plikt til opplæring og eventuelle prøver pga. helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Et innvilget fritak dekker kravene til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse.

Det som står i merknader til introduksjonsloven § 4 om fritak pga. helsemessige eller andre tungtveiende årsaker gjelder for begge lovene:

Regelen her gjelder (…) bare for dem som overhodet ikke kan delta i opplæringen (…)

Personer som kan være aktuelle for fritak (…), er i hovedsak personer som er alvorlig eller kronisk syke, eller hvor en helhetsvurdering av situasjonen for den enkelte person tilsier at det ville være svært urimelig å ikke frita vedkommende fra plikten til å delta i opplæringen. Det skal i alminnelighet svært mye til før vilkåret skal anses oppfylt, og det vil nødvendigvis ikke være tilstrekkelig at vedkommende er varig arbeidsufør. (…)

Hvis du vil søke fritak fra plikten til opplæring på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, bestiller du time her på Oslo VO Servicesenter (Samme bestilling som til inntakssamtale for norsk/grunnskole.) I samtalen får du søknadsskjema og mer informasjon om reglene og kravene til dokumentasjon. Årsaken til søknaden må dokumenteres med attest fra lege eller annet helsepersonell. Dokumentasjonen må svare på kravene til denne typen fritak i reglene. Du finner mer informasjon på søknadsskjemaet også.

Det er også mulig å søke fritak bare fra plikten til å bestå prøve(r) på grunn av helsemessige/tungtveiende årsaker. Dokumentasjon fra lege/annet helsepersonell må begrunne spesielt hvorfor du ikke kan ta prøve(r).

Introduksjonsloven og integreringsloven:
Fritak: søknadsskjema og dokumentasjon

Søk i bostedskommunene din. Bor du i Oslo og har spørsmål om fritak, ta kontakt med Oslo VO Servicesenter. Personer som er bosatt i andre kommuner må søke i sin egen bostedskommune (der de har folkeregistrert adresse).

Søknadsskjemaene for fritak fra plikt til norsk og for fritak fra plikt til samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelig kunnskap både for introduksjonsloven og for integreringsloven finner du i boksene på denne siden.

For å få søknadsskjema for fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker både for introduksjonsloven og integreringsloven må du bestille time her på Oslo VO Servicesenter.

Det kan ta opptil 4 uker å behandle søknaden, pluss eventuell ferieavvikling.

Permanent oppholdstillatelse. De som vil søke om fritak for å søke permanent oppholdstillatelse, søker voksenopplæringen i kommunen der de har folkeregistrert adresse. Hvis du får fritak fra plikten til opplæring, får du et brev med vedtak om fritak fra kommunen/voksenopplæringen. Dette vedtaket må du legge ved søknaden om permanent oppholdstillatelse. Du skal ikke legge ved dokumentasjonen som er grunnlaget for fritaket.

Statsborgerskap. De som allerede har permanent oppholdstillatelse og trenger et fritak for å søke statsborgerskap, sender søknad/dokumentasjonen til UDI. Voksenopplæringen skal ikke behandle slike søknader.
Kravene til norsk for statsborgerskap blir endret fra 1. oktober 2022. Du finner mer informasjon på
UDIs sider,  start her,  og les mer her.