Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap

På denne siden har Oslo VO samlet artikler om mange av reglene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i introduksjonsloven, og om kravene til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Se også de andre artiklene under "Norskkurs" og "Samfunnskunnskap". 

Reglene som beskrives finner du i introduksjonsloven, utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter. Se lovdata.no.

Beskrivelsene i disse artiklene er forenklet. Ved endringer i regelverket er det ikke alltid mulig å oppdatere disse artiklene med en gang. Ved tvil er det selvfølgelig teksten i lov og forskrift som gjelder.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det har kommet nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap fra 2017, og  at  flere sett regler for fritak fra plikten til opplæring gjelder fra 2016.  

NY LOV FRA 2021 OM NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE
Regjeringen har vedtatt at en ny lov, integreringsloven, skal gjelde fra 1.1.2021. Hovedregelen er at den skal gjelde for personer som får første oppholdstillatelse som gir rett og plikt, eller plikt, fra og med 1.1.2021. Den skal også gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse før dette, men som ikke kommer til Norge før i 2021.

I likhet med introduksjonsloven, handler den nye loven både om introduksjonsprogram og om norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppene, ut fra type oppholdstillatelse og alder, er omtrent som i introduksjonsloven. (Se artikler om introduksjonsloven på oslovo.no.)
I introduksjonsloven er det plikt til å ta et bestemt antall timer, og de som får gratis kurs har rett til et bestemt antall timer. Plikt og eventuell rett til et bestemt antall timer tas ikke med i integreringsloven. I stedet skal innvandrere som har rett til opplæringen få norskopplæring opp til et nivå som blir fastsatt individuelt i en plan for den enkelte deltager. Imidlertid blir tidsrammene for å få gratis kurs i norsk (og i samfunnskunnskap) til dels mye mer begrenset.

Det kommer mer informasjon om integreringsloven på denne nettsiden senere på høsten.

Introduksjonsloven vil fortsatt gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse som har gitt rett og plikt, eller plikt
• mellom 1.9.2005 og 31.12.2020
• og som har kommet til Norge før 01.01.2021.

Det kommer ikke alltid klart frem i dokumenter og omtale av den nye integreringsloven at introduksjonsloven fortsatt vil gjelde. Man kan altså ikke velge hvilke lov man vil høre inn under.