Hovedseksjon

Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap

På denne siden har Oslo VO samlet artikler om mange av reglene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i introduksjonsloven, og om kravene til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Se også de andre artiklene under "Norskkurs" og "Samfunnskunnskap". 

Reglene som beskrives finner du i introduksjonsloven, utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter. Se lovdata.no.

Beskrivelsene i disse artiklene er forenklet. Ved endringer i regelverket er det ikke alltid mulig å oppdatere disse artiklene med en gang. Ved tvil er det selvfølgelig teksten i lov og forskrift som gjelder.

Vi gjør spesielt oppmerksom på

  • nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap fra 2017, og  at  flere sett regler for fritak fra plikten til opplæring gjelder fra 2016 for introduksjonsloven. 
  • at det er varslet  endringer i reglene for permanent opphold og statsborgerskap i 2021
  • Ny lov fra 2021, integreringsloven 

 

INTEGRERINGSLOVEN, NY LOV FRA 2021 OM NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE
Regjeringen har vedtatt at en ny lov, integreringsloven,  gjelder fra 1.1.2021. Hovedregelen er at den skal gjelde for personer som får første oppholdstillatelse som gir rett og plikt, eller plikt, fra og med 1.1.2021. Den skal også gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse før dette, men som ikke kommer til Norge før i 2021.

I likhet med introduksjonsloven, handler den nye loven både om introduksjonsprogram og om norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Målgruppene, ut fra type oppholdstillatelse er omtrent som i introduksjonsloven. Aldersgruppen for introduksjonsloven er 16-67 år, for integreringsloven er den 18-67. (Se artikler om introduksjonsloven på oslovo.no.)
I introduksjonsloven er det plikt til å ta et bestemt antall timer, og de som får gratis kurs har rett til et bestemt antall timer. Rett og plikt til et bestemt antall timer tas ikke med i integreringsloven. I stedet skal innvandrere som har rett til opplæringen få norskopplæring opp til et nivå som blir fastsatt individuelt i en plan for den enkelte deltager. Imidlertid blir tidsrammene for å få gratis kurs i norsk (og i samfunnskunnskap) til dels mye mer begrenset, opp til 18 måneder for dem med fullført videregående opplæring, og opp til tre år for dem som ikke har fullført videregående.

De som har plikt uten rett skal gjennomføre 300 timer opplæring . (Denne regelen er under justering.)
Merk at innfridd plikt i integreringsloven ikke nødvendigvis innfrir kravet til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse, slik Oslo VO tolker reglene. Se utlendingsloven /forskriften på lovdata.no. Utlendingsloven er justert i september 2021.

Du finner integreringsloven på lovdata her. Forskrift til integreringsloven her.

Introduksjonsloven vil fortsatt gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse som har gitt rett og plikt, eller plikt
• mellom 1.9.2005 og 31.12.2020
og
• som har kommet til Norge før 01.01.2021.

Det kommer ikke alltid klart frem i dokumenter og omtale av den nye integreringsloven at introduksjonsloven fortsatt vil gjelde for noen. Man kan altså ikke velge hvilken lov man vil høre inn under.