Hovedseksjon

Introduksjonsprogram, introduksjonsloven

Reglene for introduksjonsprogrammet som blir beskrevet her,  finner du i introduksjonsloven. Artiklene om introduksjonsprogrammet på denne nettsiden er en forenklet beskrivelse av reglene.
Det kommer egen artikkel om reglene for introduksjonsprogram i integreringsloven, en ny lov som vil gjelde fra 2021. De som er i målgruppen for introduksjonsprogram og får første opphold fra 1.1.2021, eller får opphold før dette men kommer til Norge i 2021, følger  reglene i integreringsloven.

Bakgrunn 
Rundskriv G-01/2016 finner du introduksjonsloven, forskrifter og forklaringer.  Vi gjør oppmerksom på at rundskrivet på en del punkter ikke lenger er oppdatert. Se også introduksjonsloven på www.lovdata.no.

Hva er et introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogram er et toårs program på heltid, i hovedsak for flyktninger. Personer i målgruppen som er bosatt gjennom IMDi, skal få tilbud fra kommunen om programmet innen tre måneder etter at de er bosatt i kommunen. Programmet er for nyankomne, det vil si personer i målgruppen som har vært bosatt i kommunen i mindre enn to år. Programmet skal forberede deltakerne for arbeid eller ordinær utdannelse i Norge. Programmet skal bare tilbys til personer med behov for grunnleggende kvalifisering, for eksempel behov for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

De fleste med rett og plikt til introduksjonsprogram har også rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Personer med rett og plikt til opplæring trenger å gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap) for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. De fleste må også bestå prøver i norsk og i samfunnskunnskap for å få permanent opphold. Les mer om krav til permanent opphold og om fritak fra plikten til opplæring (og evt. prøver)

Oslo

I Oslo er det bydelene som er ansvarlige for introduksjonsprogrammet. Deltagerne i programmet tar opplæringen i norsk og i samfunnskunnskap i Oslo VO. Som regel avtaler bydelene innsøking til norskopplæring for sine deltagere med Oslo VO Servicesenter.

Les mer

I de forenklede artiklene i "boksen" på denne siden kan du lese mer om selve introduksjonsprogrammet og om reglene for dem som deltar i programmet.