Introduksjonsprogram

Bakgrunn 
Rundskriv G-01/2016 finner du loven, forskrifter og forklaringer.

Hva er et introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogram er et toårs program på heltid, i hovedsak for flyktninger. Personer i målgruppen som er bosatt gjennom IMDi, skal få tilbud fra kommunen om programmet innen tre måneder etter at de er bosatt i kommunen. Programmet er for nyankomne, det vil si personer i målgruppen som har vært bosatt i kommunen i mindre enn to år. Programmet skal forberede deltakerne for arbeid eller ordinær utdannelse i Norge. Programmet skal bare tilbys til personer med behov for grunnleggende kvalifisering, for eksempel behov for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

De fleste med rett og plikt til introduksjonsprogram har også rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Personer med rett og plikt til opplæring trenger å gjennomføre 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap) for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. De fleste må også bestå prøver i norsk og i samfunnskunnskap for å få permanent opphold. Les mer om krav til permanent opphold og om fritak fra plikten til opplæring (og evt. prøver)

Oslo

I Oslo er det bydelene som er ansvarlige for introduksjonsprogrammet. Deltagerne i programmet tar opplæringen i norsk og i samfunnskunnskap i Oslo VO. Som regel avtaler bydelene innsøking til norskopplæring for sine deltagere med Oslo VO Servicesenter.

Les mer

I artiklene i "boksen" på denne siden kan du lese mer om selve introduksjonsprogrammet og om reglene for dem som deltar i programmet.