Stortingsmelding om voksnes læring

Stortinget

Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksne bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene  til å delta i opplæring og få medbrakt kompetanse godkjent. Du finner den her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-16-20152016/id2476199/